USŁUGI KSIĘGOWE

– prowadzenie ewidencji związanych z rozliczeniem podatku ryczałtowego,

– prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,

– prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek osobowych i kapitałowych oraz osób fizycznych,

– sporządzanie sprawozdań finansowych, obejmujących bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową,

– sporządzanie raportów finansowych dla zarządu,

– opracowywanie zakładowych planów kont oraz zasad polityki rachunkowości,

– obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych (PIT, CIT),

– prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT i plików JPK_VAT

– sporządzanie formularzy do PFRON oraz urzędu statystycznego,