USŁUGI KADROWE

– prowadzenie akt osobowych zatrudnionych pracowników,

– przygotowanie list płac pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz rachunków do zawartych umów cywilnoprawnych,

– prowadzenie rozliczeń z zakładem ubezpieczeń społecznych tj. zgłaszanie ubezpieczonych, sporządzanie comiesięcznych raportów i deklaracji rozliczeniowych,

– prowadzenie ewidencji czasu pracy i kart imiennych przychodów pracownika.